KIRKPATRICK Intellectual Property (Patents, Trademarks and Designs)

Avenue Wolfers 32, 1310 La Hulpe, Belgium

Welke zijn de subsidies in Vlaanderen ?


Intellectuele Eigendom steunmogelijkheden
Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op een aantal ondersteunende maatregelen. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en fiscale voordelen, specifiek voor intellectuele eigendom (IE).

Aftrek voor innovatie-inkomsten
De aftrek voor innovatie-inkomsten is de opvolger van de belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten waarvoor een overgangsregeling geldt tot 2021. Vanaf 1 juli 2016 kunnen de netto-inkomsten uit octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrecht, innovatieve software, weesgeneesmiddelen en door de overheid toegekende data-en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen of geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik, tot 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

Meer informatie kunt u raadplegen in de Subsidiedatabank Zie meer

Meer informatie over de vroegere belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten vindt u terug via vlaio.

Fiscale regeling inzake auteursrechten en naburige rechten

Inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen worden tot een (bruto) bedrag van € 37.500 beschouwd als roerend inkomen (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2020 € 62.090) en zo onderworpen aan een fiscaal gunstig tarief van 15%. Bovendien geldt ook nog een vrij belangrijk kostenforfait.

Meer informatie kunt u terugvinden in de Subsidiedatabank: zie meer.

i-DEPOT

Om aan te tonen dat u op een bepaalde datum al bezig bent met een bepaald idee, is een bewijs van datum aangewezen. Eén van de mogelijkheden om een vaste datum te creëren, is een i-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom indienen. Opgelet: dit is enkel een bewijsmiddel, geen IE-recht! Uw i-DEPOT blijft geheim, tenzij u er zelf voor kiest om uw i-DEPOT (gedeeltelijk) vrij te geven. Via Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kunt u een korting van € 10 krijgen op de kostprijs van zo’n online i-DEPOT. Deze ID-code kunt u aanvragen via idepot@vlaio.be.

Meer informatie kunt u terugvinden via vlaio en op boip.

Investeringsaftrek en belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Ondernemingen die investeren in octrooien, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verhoogde investeringsaftrek krijgen. Via dit fiscaal voordeel kan de onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen aftrekken van de belastbare winst.

Naast de investeringsaftrek is er ook het systeem van belastingkrediet voor onderzoek, waarbij het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvermindering op de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: zie meer

Kmo-portefeuille

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo’s subsidie aanvragen voor bepaalde opleidingen en adviezen, verstrekt door geregistreerde dienstverleners. Dit kan ook voor opleidingen en advies met betrekking tot intellectuele eigendom. Kosten voor het opmaken en indienen van merk/model, octrooiaanvraag komen echter niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

In het kader van de kmo-portefeuille kunnen kleine ondernemingen 30% en middelgrote ondernemingen 20% steun genieten. Het maximale steunplafond is € 7.500 steun per jaar.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank vlaio.

Onderzoeks- en ontwikkelingsprojec

Ondernemingen die innoveren kunnen een subsidie aanvragen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen. In deze subsidieaanvraag kunnen ook de kosten voor IE opgenomen worden. Het gaat dan over kosten voor activiteiten ter oriëntering van het project of ter vrijwaring van de exploitatie van de tijdens het project opgebouwde kennis. Typisch betreft dit opzoekingen in de databanken van intellectuele eigendomsrechten en de analyse van de opzoekingsresultaten. Zowel personeelskosten als kosten van externen (factuur) zijn aanvaardbare kosten binnen de subsidieaanvraag. Voor kmo’s, en enkel in ontwikkelingsprojecten, worden ook de kosten voor de bescherming van de projectresultaten tot € 20.000 aanvaard als kosten. Het gaat dan over de kosten van externen voor het aanvragen van een merk, model en/of octrooi (met uitzondering van de instandhoudingstaksen en kosten in het kader van een juridisch geschil). Het steunpercentage is afhankelijk van het type dossier en van de grootte van de onderneming.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank : zie meer